NETVÆRK OG NYTTIG VIDEN

Vedtægter Salgs- & Reklameforeningen SRF

§ 1 NAVN

a. Foreningens navn er Salgs- og Reklameforeningen
b. Foreningens hjemsted er Odense
c. Foreningen er stiftet den 15. december 1942


§ 2 FORMÅL

a. Salgs- og Reklameforeningens er nonprofit og formålet er at:

–       fremme rationel markedsføring

–       bidrage til en realistisk placering af markedsføringsfunktionen hos offentligheden

–       understøtte, stimulere og drive informations- og undervisningsvirksomhed

–       medvirke til udbredelse af god markedsføringspraksis

–       samarbejde med andre foreninger og organisationer for herigennem at opnå større viden om konkrete emner

–       samle foreningens medlemmer til sociale arrangementer


§ 3 MEDLEMMER

a. Som personligt medlem optages enhver enkeltperson
b. Som firmamedlem optages enhver forening, organisation, sammenslutning, firma, institution eller lignende, når blot optagelsen ikke bevirker en begrænsning af personligt medlemskab Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler herfor i hvert enkelt tilfælde


§ 4 KONTINGENT

a. Kontingentet for personlige medlemmer fastsættes på generalforsamlingen
b. Kontingentet for firmamedlemmer fastsættes på generalforsamlingen
c. Kontingentet betales forud, idet bestyrelsen dog kan vælge en anden opkrævningstermin end 1. regnskabsmåned
d. Kontingentet skal betales senest 14 dage efter forfald. Er dette ikke sket, erindres medlemmet om restancen
e. Restance ud over 3 mdr. kan medføre sletning som medlem af foreningen efter bestyrelsens afgørelse


§ 5 MEDLEMSFORPLIGTELSER OG RETTIGHEDER

a. Medlemmerne er underkastet de af Salgs- og Reklameforeningens vedtagne regler og afgørelser
b. Medlemskabet giver ret til deltagelse i alle arrangementer, der afholdes af Salgs- og Reklameforeningen


§ 6 INDMELDELSE

a. Indmeldelse kan ske online via hjemmesiden
b. Indmeldelse er først gyldig, når kontingentet er betalt


§ 7 UDMELDELSE

a. Udmeldelse skal ske inden udgangen af året med mindst 14 dages varsel. Dog kan bestyrelsen i særlige tilfælde gøre undtagelser herfra


§ 8 FORENINGENS LEDELSE

a. Salgs- og Reklameforeningens opgaver varetages af
1. Generalforsamlingen
2. Bestyrelsen
3. Eventuelle udvalg
b. Den daglige ledelse har bestyrelsen


§ 9 GENERALFORSAMLINGEN

a. Salgs- og Reklameforeningens højeste myndighed er generalforsamlingen
b. Generalforsamlingen afholdes hvert år i april/maj måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig indkaldelse til samtlige medlemmer
c. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal tilstilles foreningens
formand senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse
d. Hvert personligt medlem har 1 stemme
e. Hvert firmamedlem har 1 stemme
f. Stemmeret har kun medlemmer, der ikke er i restance med kontingentet. Stemmeretten kan ikke overdrages
g. Alle afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed, når ikke andet er vedtægtsmæssigt bestemt
h. Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal (se dog § 17 og § 19)


§ 10 DAGSORDEN

a. Dagsorden for den ordinære generalforsamling, der ledes af en eller to af forsamlingen valgt/valgte dirigent/dirigenter, skal indeholde følgende punkter:
1. Beretning fra formanden
2. Forelæggelse af regnskabet
3. Indkomne forslag
4. Valg:
a. til bestyrelse
b. af revisorer
c. af suppleanter (1 bestyrelsessuppleanter og 1 revisorsuppleant)
5. Eventuelt


§ 11 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

a. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/3 af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 1/5 af medlemmerne over for bestyrelsen skriftligt fremsætter krav herom ledsaget af dagsordenforslag
b. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 20 dage efter modtagelsen af en fremsat begæring
c. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes med mindst 8 dages varsel ved skriftlig indkaldelse til samtlige medlemmer


§ 12 BESTYRELSEN

a. Bestyrelsen, der er ulønnet, består af minimum 5 medlemmer og konstituerer sig efter generalforsamlingen, med følgende ansvar:

–       Formand

–       Næstformand

–       Kasserer

–       Sekretær

–       samt 1-2 bestyrelsesmedlemmer/suppleanter

b. I ulige år vælges formand og sekretær samt 1 bestyrelsesmedlem. I lige år næstformand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem
c. Ved afgang i bestyrelsen indtræder suppleanten indtil førstkommende ordinære generalforsamling
d. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende


§ 13 BESTYRELSESMØDER

a. Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder efter behov og så ofte, formanden finder det nødvendigt
b. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 af bestyrelsens medlemmer er til stede eller ved fuldmagter
c. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende


§ 14 UDVALG

a. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver
b. Udvalgsmedlemmerne kan i givet fald tages uden for medlemsskaren


§ 15 REGNSKAB

a. Kassereren fører foreningens regnskab og er ansvarlig for kassen
b. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. Det første år efter omlægning af regnskabsåret er således fra 1. august 1997 til 31. december 1998 (17 måneder)
c. Regnskabet, der skal omfatte både driftsregnskab og status, underskrives af bestyrelsen og revisoren


§ 16 REVISION

a. Revisionen, der enten kan være 1 statsaut./registreret revisor eller 2 af medlemmerne, vælges for 1 år ad gangen


§ 17 LOVÆNDRINGER

a. Ændringer af Salgs- og Reklameforeningens vedtægter kan kun finde sted, når 3/4 af de fremmødte stemmer herfor


§ 18 EKSKLUSION

a. Medlemmer, der modarbejder foreningen, kan ekskluderes af bestyrelsen
b. Et sådant medlem har møderet på den førstkommende generalforsamling, hvor eksklusionen skal forelægges til godkendelse


§ 19 OPLØSNING

a. Beslutning om opløsning af Salgs- og Reklameforeningen kan kun finde sted på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes i samme anledning
b. Til vedtagelse af en sådan beslutning kræves mindst fremmøde af 4/5 af medlemmerne, og at 3/4 af disse stemmer herfor
c. Skulle der være flertal for opløsning, men der ikke er mødt 4/5 af medlemmerne, kan der med 3 dages varsel indkaldes til en ny generalforsamling, der kan træffe beslutningen, såfremt blot 2/3 af de fremmødte stemmer herfor
d. Er endelig opløsning vedtaget, træffes der bestemmelse på generalforsamlingen om foreningens likvidation og anvendelse af en eventuel formue, der bør tilfalde en forening eller organisation, der arbejder til gavn for markedsføringsinteresser efter samme formål som nævnt i § 2

——

Vedtaget på den ordinære generalforsamling i 1975, forelagt på den ekstraordinære generalforsamling i 1976 samt ændret på den ordinære generalforsamling i 1997, 2009, 2015 og 2019.